• Dane Kontaktowe

Usługi z zakresu Geofizyki

 • Wykrywanie i lokalizacja pustek w górotworze związanych z eksploatacją górniczą i zjawiskami krasowymi, które mogą być przyczyną powstawania deformacji nieciągłych na powierzchni terenu
 • Określanie występowania warstw wodonośnych
 • Określanie głębokości występowania stropu warstw podłoża budowlanego
 • Określenie według istniejących norm agresywności podłoża gruntowego dla rurociągów żeliwnych i stalowych
 • Określenie przebiegu tras uzbrojenia podziemnego (kable, rurociągi)
 • Określenie aureoli skażeń.
 • Badania georadarem
 • Inwersyjne obrazowanie elektrooporowe (tomografia elektrooporowa)

Opracowania z zakresu Geofizyki z wykorzystaniem:

 • Metoda elektrooporowa
 • Metoda grawimetryczna
 • Metoda georadarowa
 • Badanie ciągłości pali
 • Pomiary inklinometryczne

Masz pytania?