• Dane Kontaktowe

Nasza firma zajmuje się prowadzeniem szeroko pojętej działalności związanej z geofizyką i wszelkimi pracami związanymi z szeroko rozumianymi obserwacjami oraz badaniami terenowymi.

Usługi z zakresu Geofizyki

  • Wykrywanie i lokalizacja pustek w górotworze związanych z eksploatacją górniczą i zjawiskami krasowymi, które mogą być przyczyną powstawania deformacji nieciągłych na powierzchni terenu
  • Określanie występowania warstw wodonośnych
  • Określanie głębokości występowania stropu warstw podłoża budowlanego
  • Określenie według istniejących norm agresywności podłoża gruntowego dla rurociągów żeliwnych i stalowych
  • Określenie przebiegu tras uzbrojenia podziemnego (kable, rurociągi)
  • Określenie aureoli skażeń.
  • Badania georadarem
  • Inwersyjne obrazowanie elektrooporowe (tomografia elektrooporowa)

Opracowania z zakresu Geofizyki z wykorzystaniem:

Metoda elektrooporowej

Technika ta polega na wykorzystaniu prądu elektrycznego do badania o znanym natężeniu pomiędzy elektrodami zasilającymi. Powstała pomiędzy nimi różnica umożliwia określenie oporności danego terenu. Metoda ta wykorzystywana jest do wykrywania granic geologicznych i geotechnicznych, wykrywania obiektów podziemnych czy określania rezystywności gruntu oraz wykrywania zmian w jego oporności, a także oceny stanu wód podziemnych.

Metoda grawimetrycznej

Jest to technika umożliwiająca wykrywanie pustek na badanych obszarach oraz określanie wszelkiego rodzaju rozluźnień w podłożu. Do jej wykonania wykorzystuje się zjawisko zmienności pola grawitacyjnego. Każdy z obiektów znajdujących się wewnątrz ziemi charakteryzuje się odmienną gęstością oraz wielkością, które umożliwiają ich zlokalizowanie.

Metoda georadarowej

Badanie to wykonywane jest przy pomocy specjalistycznego radaru, emitującego sygnał o konkretnej częstotliwości. Fala zderzając się z obiektem znajdującym się wewnątrz ziemi ulega załamaniu lub odbiciu, a następnie wraca do anteny radaru. Dzięki stopniowym przesuwaniu urządzenia wyposażone w specjalne kółka, jesteśmy w stanie stwierdzić jaki rodzaj obiektu znajduje się pod ziemią oraz na jakiej głębokości się on znajduje. Metoda ta wykorzystywana jest do lokalizowania wszelkiego rodzaju struktur podziemnych, badania struktur mostów oraz wiaduktów, wykrywania zapadlisk, analizowania źródła wód gruntowych, planowania instalacji wodociągowych oraz lokalizowania wielu innych elementów plastikowych, metalowych, stalowych, ale także naturalnych.

Badania ciągłości pali

Metoda wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal ultradźwiękowych. Poprzez delikatne uderzenie pala głowicą młotka, zostaje on wprawiony w niewidoczny dla naszego oka ruch. Zastosowanie ultraczułych urządzeń rejestruje wszelkie sygnały, na jakie natrafi fala ultradźwiękowa. Dzięki temu prostemu badaniu można dokładnie skontrolować ciągłość wszystkich pali na budowie i mieć pewność, że zbrojenie jest stabilne i pewne.

Pomiarów inklinometrycznych

Badanie to wykorzystywane jest do oceny dynamiki wgłębnej osuwiska. Specjalistyczne kolumny inklinometryczne zostają umiejscowione w kilku, wcześniej przygotowanych otworach wiertnicznych, które po odpowiednim czasie zostają zbadane pod kątem nachylenia.

Masz pytania?